Atšķirība APBN un APBD sagatavošanā un ieviešanā

Iepriekšējā rakstā mēs apspriedām APBN jeb Valsts ieņēmumu un izdevumu budžetu. Kā ikgadēja finanšu programma valdības sistēmas vajadzībām APBN atšķiras no APBD, jo tas ir reģionālās valdības un DPRD finanšu plāns. Tas attiecas arī uz sagatavošanu un ieviešanu.

Ja APBN ietver valsts izdevumus, APBD, kas apzīmē reģionālo ieņēmumu un izdevumu budžetu, satur informāciju par reģionālajiem ieņēmumu avotiem un reģionālajiem izdevumiem viena gada periodā. Šis regulējums ir reglamentēts likumā Nr. 2003. gada 32. lpp.

Bez to darbības jomas APBN un APBD ir arī atšķirīgi projektēšanas un ieviešanas procesi, kā jūs zināt. Apskatīsim to kopā, lai jūs neapjuktu starp abiem.

Sastādīšana un ieviešana

Valsts budžets

Sagatavojot APBN, ir jāievēro principi, proti, neatkarības princips, asināšanas princips un taupīšanas princips.

Neatkarības princips nozīmē, ka finansēšanas pamatā ir valsts spēja tikt papildinātai ar papildu ārvalstu aizdevumiem. Attīstības prioritāšu asināšanas vai padziļināšanas princips nozīmē, ka APBN prioritātei jābūt izdevīgam finansējumam. Visbeidzot, ietaupījumu princips prasa valsts budžetam palielināt efektivitāti un produktivitāti.

APBN sagatavošanu var sadalīt divos posmos, proti, diskusijas un piegādes procesā. Sarunu process starp valdību un DPR notika no februāra līdz augustam. Pēc tam APBN iesniegšanas, pārskatīšanas un apstiprināšanas process tiek veikts no augusta līdz decembrim.

APBN formulēšana sākas ar RAPBN (Valsts ieņēmumu un izdevumu budžeta projekta) sagatavošanas posmu, ko valdība veic janvārī līdz martam. Pēc tam RAPBN no centrālās valdības aprīlī līdz maijā iesniedz DPR. DPR projektu pārskatīja tikai no jūlija līdz augustam. RAPBN lēmumi kļūt par APBN vai iepriekšējā gada APBN izmantošana tiek veikti no augusta līdz decembrim.

APBN ieviešana ir reglamentēta Likumā Nr. 45. punktu par APBN ieviešanas procedūrām, lai APBN varētu darboties pareizi un atbildīgi. Tās īstenošanā ir valsts budžeta uzraudzība, kas ir iekšēja un ārēja. Iekšējo uzraudzību piemēro uzraudzītās grupas uzraudzības vienība. Tikmēr ārējo uzraudzību veic BPH (BPH) pārbaude.

APBD

APBD plānošanu un sagatavošanu reglamentē valdības noteikumi Nr. 58 par reģionālo finanšu pārvaldību. APBD plānošanas un sagatavošanas darbības sākas ar reģionālās valdības veikto RAPBD (reģionālo ieņēmumu un izdevumu budžeta projekta) formulēšanu. Pēc tam RAPBD tiek iesniegts DPRD. DPRD un izpildbudžeta grupa apsprieda jauno RAPBD. Visbeidzot, apstiprinātais RAPBD tiks ratificēts APBD un valdība to īstenos.

Sagatavojot APBD, tiek ievēroti vairāki principi, proti, sabiedrības līdzdalība, pārredzamība un atbildība, budžeta disciplīna, efektivitāte un lietderība, kā arī principu un likumu ievērošana.

Kopienas līdzdalība nozīmē, ka sabiedrība ir jāiesaista APBD sagatavošanā, cerot, ka APBD var sagatavot atbilstoši un atbilstoši mērķim. Pārredzamība un pārskatatbildība attiecas uz APBD, kurai jābūt pārredzamai un pieejamai sabiedrībai, lai izvairītos no RAPBD ļaunprātīgas izmantošanas.

Budžeta disciplīna nozīmē, ka APBD plānotajiem ieņēmumiem jābūt racionāliem un ar budžeta ierobežojumu. Efektivitāte un efektivitāte attiecas uz budžeta izmantošanu, kam jābūt optimālam un kas var uzlabot pakalpojumus un sabiedrības labklājību. Principu un likumu ievērošanas princips nozīmē, ka APBD sagatavošanai jābūt paklausīgai un nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Pēc tam, kad APBD ir izstrādāts un formalizēts, tiks sākta APBD ieviešana. APBD īsteno vietējā pašvaldība, kas nosaka RASK (darba vienības budžeta plānu), pamatojoties uz APBD, kas ir legalizēts, lai kļūtu par DASK (darba vienības budžeta dokumentu). Pēc tam DASK kļūst par pamatnostādni visa budžeta izpildei.